Публічна Оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – Оферта) є пропозицією Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІГНІТАС», код за ЄДРПОУ 44943914, в особі директора Шипович Любові Олегівни, яка діє на підставі Статуту (далі – «Фонд»), невизначеному колу осіб (фізичних та юридичних), тобто Благодійникам, укласти Договір надання благодійної пожертви (далі – Договір) істотні умови якого викладені нижче. Далі за текстом Благодійник та Фонд іменуватимуться разом як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона». Ця Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Фонду за посиланням: https://dignitas.fund/uk/public-offer/

1. Визначення понять

1.1. Акцепт – прийняття Благодійником пропозиції щодо укладення Договору шляхом передачі Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними на Сайті Фонду, в соціальних мережах Instagram, Facebook, Linkedin, Youtube, за допомогою засобів, що розміщені на Сайті Фонду, через банківські установи.
1.2. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно надає пожертви.
1.3. Благодійна програма (проект) – комплекс благодійних заходів у сферах, визначених Статутом Фонду та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
1.4. Благодійна пожертва (пожертва) – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення цілей, що визначені Статутом Фонду та законодавством України.
1.5. Публічна оферта – розміщена на Сайті Фонду пропозиція щодо укладення Договору, яка адресована невизначеному колу осіб.
1.6. Сайт – офіційна веб-сторінка Фонду, що розміщена за посиланням:
https://dignitas.fund/uk/.
1.7. Посилання на офіційні сторінки Фонду в соціальних мережах:
– Instagram – https://www.instagram.com/dignitasfund/
– Facebook – https://www.facebook.com/dignitas.fund/
– LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/dignitas-ukraine/
– YouTube – https://www.youtube.com/@mediadignitas

2. Предмет Договору

2.1. Благодійник безоплатно та добровільно передає грошові кошти (далі – «пожертва») у власність Фонду для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду та чинним законодавством України. Благодійник визначає розмір пожертви на власний розсуд.
2.2. Фонд використовуватиме пожертву виключно з метою досягнення цілей, що встановлені в Статуті Фонду та законодавстві України. У разі внесення Благодійником грошових коштів для реалізації конкретного проекту (програми) Фонду, пожертва використовуватиметься Фондом з метою досягнення цілей, що визначені таким проектом. При цьому, Благодійник підтверджує, що надає згоду на те, що у разі залишку коштів, що збирались для конкретного проекту (а проект було завершено), Фонд може самостійно спрямувати такі кошти на реалізацію будь-якого іншого проекту на власний вибір, враховуючи нагальність реалізації такого проекту на певну дату. Використання коштів на інші проекти в такому випадку не буде вважатись, що пожертва використовується не за
призначенням, тому поверненню не підлягає.
2.3. Благодійник підтверджує, що передача ним грошових коштів (пожертви) Фонду є благодійною пожертвою в розумінні ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.4. Пожертва не може використовуватись Фондом для досягнення комерційних цілей чи отримання прибутку.
2.5. Благодійник підтверджує, що пожертва не знаходиться під арештом, не перебуває у заставі, не обтяжена правами третіх осіб та не була набута у способи, що порушують вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2.6. Благодійник самостійно оплачує комісії/інші платежі, що виникають при перерахування коштів на рахунок Фонду.
2.7. Строк можливості надання пожертви встановлюється на Сайті Фонду в розділі конкретного проекту, на офіційних сторінках Фонду в соціальних мережах. Якщо такий строк не встановлено – пожертви збираються Фондом безстроково, до моменту ліквідації Фонду чи до моменту повідомлення Фондом про завершення збору пожертв на Сайті Фонду, закриття проекту.
2.8. Сторони, за зверненням Благодійника, можуть укласти Договір благодійної пожертви на інших умовах та порядку, ніж зазначені в цьому Договорі.
2.9. Витяг зі Статуту Фонду, в якому визначені цілі та напрямки діяльності Фонду може бути отриманий Благодійником за зверненням до Фонду.

3. Акцепт оферти

3.1. Акцептом оферти є здійснення Благодійником пожертви. З цього моменту Договір вважається укладеним відповідно до ст.ст. 639, 641 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.
3.2. Акцептуючи цю оферту, Благодійник підтверджує, що він ознайомився та
погоджується з усіма умовами Договору, підтверджує, що діє добровільно, не перебуває
під тиском та усвідомлює наслідки своїх дій. Благодійник ознайомився з цілями збору та
погоджується, що Фонд може використовувати частину збору на адміністративні витрати
у розмірі, що не перевищує розмір таких витрат, встановлених законодавством України.
3.3. Сторони домовились, що з моменту акцепту оферти та внесення пожертви Благодійником, Договір вважається укладеним у письмовій формі. Не підписання
Договору в формі окремого документа не впливатиме на його дійсність.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Права Фонду:
– Отримувати пожертви та самостійно визначати бенефіціарів отримання
пожертви, враховуючи запити, які він отримує. У разі обрання Благодійником конкретного проекту та внесення пожертви на нього – Фонд використовуватиме
кошти для реалізації такого проекту (при цьому Фонд самостійно визначає
бенефіціарів пожертви, враховуючи запити на благодійну допомогу, які він отримує) з урахуванням особливостей, встановлених п. 2.2 цього Договору;
– Використовувати частину пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі,
що не перевищує розмір, встановлений законодавством України без додаткового
погодження з боку Благодійника;
– Використовувати частину пожертви без додаткової згоди Благодійника на покриття витрат (банківські комісії тощо), пов’язаних з перерахуванням коштів
на користь третіх осіб (наприклад, з якими укладають договори для закупівлі товарів/надання послуг для реалізації цілей проекту Фонду/статутних цілей;
перерахування коштів на користь третіх осіб, яким надається благодійна
допомога).
4.2. Обов’язки Фонду:
– Використовувати пожертву відповідно цілей, передбачених Статутом Фонду,
законодавством України, проектами, інформація про які розміщена на Сайті Фонду та сторінках соціальних мереж, Договором;
– Надавати на вимогу Благодійника звіти щодо використання пожертви
(наприклад, шляхом розміщення інформації про використання пожертви на Сайті).
4.3. Права Благодійника:
– Отримувати інформацію про проекти Фонду (в тому числі про заплановану
кінцеву суму збору на конкретний проект), інформацію щодо використання
пожертви, в тому числі шляхом ознайомлення з інформацією, розміщеною на Сайті Фонду.

5. Порядок надання звітів про використання пожертви

5.1. Фонд розміщує інформацію про використання пожертви на своєму Сайті,
зазначаючи інформацію про: суму отриманих на конкретний проект чи (за наявності) рахунок Фонду (без конкретного проекту) коштів; суму витрачених на реалізацією проекту/витрачених на запити бенефіціарів грошових коштів.
5.2. Благодійник може звернутись до Фонду з письмовим запитом для отримання більш
детальної інформації (шляхом надіслання запиту на електронну адресу Фонду –
info@dignitas.fund чи на юридичну адресу – м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 5, кв. 59). В такому разі, Фонд може надати додаткові документи, що підтверджують, що пожертва була використана на цілі, передбачені Статутом Фонду, законодавством України, проектами, інформація про які розміщена на Сайті Фонду та сторінках в соціальних
мереж, Договором. При цьому, Фонд може будь-яким способом приховати персональні дані осіб, що містяться в таких документах для дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Сторони не несуть відповідальність у разі настання обстави, що не залежать від їх волі (форс-мажор).
6.3. Фонд не несе відповідальності за дії/бездіяльність третіх осіб, внаслідок яких Фонд не зміг виконати взяті на себе за Договором зобов’язання.
6.4. У випадку виникнення спорів між Сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Персональні дані

7.1. Благодійник шляхом прийняття Оферти підтверджує, що він надає згоду на збір та обробку персональних даних Фондом.
7.2. Фонд здійснює збір та обробку персональних даних у відповідності до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних».

8. Конфіденційність інформації

8.1. У разі отримання Благодійником додаткової інформації/документів за Договором, він повинен дотримуватись режиму щодо її конфіденційності та не розголошувати такі
дані третім особам.

9. Заключні положення

9.1. Сторони домовились керуватись законодавством України в питаннях, що не врегульовані цим Договором.
9.2. Пожертва може надходити з будь-якої країни світу.

Дані про Фонд:
Повне найменування: Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІГНІТАС»
Код за ЄДРПОУ: 4943914
Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 5, кв. 59
Електронна адреса: info@dignitas.fund
Публічна оферта розміщена на сайті: 21.06.2023 р.